Tietosuojaseloste 01.08.2019

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä:
SewArt Oy
Kirjurinkatu 29
03600, Karkkila

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SewArt Oy/ Riikka Ovaskainen
Kirjurinkatu 29
03600, Karkkila
0443636459
sewartoy@gmail.com

2. Rekisteröidyt:
Tilausasiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitaminen:
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:
-Nimi
-Osoite
-puhelinnumero
-Sähköposti

Asiakastiedot:
-Tiedot tilatusta tuotteesta

5. Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen: SewArt Oy, Kirjurinkatu 29, 03600 Karkkila

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lain vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnin, jonka jälkeen poistamme tiedon tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitavaa, että reksiterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
-Asiakkaalta, asiakassuhteen alkaessa
-Asiakkaalta, yhteydenottopyynnöstä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoitukseen SewArt Oy:n
ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto:
-Henkilötietoja käytetään sen aikaa, kuin on tarve tilauksen käsittelyyn ja
toimittamiseen

9. Henkilötietojen käsittelijät:
SewArt Oy:n yrittäjä.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutenkin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi:
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.